IT's Time for Room for all!!

 

Beleidsplan 2021-2024

1.   Doelstelling Stichting Room for All

Stichting Room for All is gevestigd in Amsterdam.

Stichting Room for All ziet het als haar missie om kinderen kennis laten maken met de wereld zoals zij is met al haar rijkdom aan culturen. Waar verschillen worden gevierd en waar ruimte is voor iedereen. Een wereld waarin een bijzondere plek en rol is weggelegd voor elk kind. 

 Om dit te realiseren selecteert zij boeken voor vertaling in het Nederlands en ontwikkelt zij programma’s en onderwijsmiddelen waarmee de nieuwsgierigheid van het kind, juist op jonge leeftijd, wordt aangewakkerd. Zij wil dat er een gevoel van (h)erkenning, sociale inclusie en empowerment van kinderen ontstaat. Hiermee hoopt zij het onderling begrip te stimuleren en ervoor te zorgen dat kinderen elkaar altijd ontmoeten op basis van gelijkwaardigheid. De selectie van boeken en het ontwikkelen van programma’s en onderwijsmiddelen, doet zij zelf en/of in samenwerking met partner organisaties. 

Op dit moment werkt Stichting Room for All samen met Rose Stories, een uitgever gespecialiseerd in het op de markt brengen van verhalen met diversiteit.  Samen met ROSE Stories kiezen zij succesvolle, superdiverse kinderboeken van makers over de hele wereld naar Nederland. De eerste serie bestaat uit zes in het Nederlands vertaalde kinderboekentitels, gemaakt door auteurs en illustratoren van over de hele wereld. De vertaling wordt gedaan door zes bi-culturele Nederlandse vertalers en schrijvers.

De boeken gaan op een natuurlijke manier in op belangrijke thema’s als diversiteit, een plek voor iedereen, genderrollen, afkomst en migratie. Het verwerven van de rechten en het produceren van deze eerste  serie boeken worden door Uitgeverij Rose Stories betaald en uitgevoerd.

Deze boeken zullen de basis vormen voor o.a. onderwijsprogramma’s en workshops. Om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met deze verbindende boeken richt de Stichting in de eerste plaats zich op scholen, bibliotheken en buurthuizen. 


 2.   Wijze van werving van gelden

Stichting Room for All ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren, (familie) stichtingen, fondsen en individuen in Nederland. Ook bedrijven die vanuit hun beleid van verantwoord ondernemen een match hebben met de doelstellingen van de  stichting zullen worden benaderd. 


 3.   Beheer van het vermogen

Stichting Room for All heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Naast een jaarlijks te werven budget van € 60.000 wil de organisatie een reserve opbouwen van € 12.000.

Om de continuïteit te waarborgen van haar activiteiten zal de de Stichting meerjarige afspraken willen maken met donateurs. 


 4.   Het bestuur

Het bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een algemeen bestuurslid.

-       Voorzitter

-       Secretaris/Penningmeester 

-       Algemeen Bestuurslid               

Mevrouw Addy Valenkamp-van der Woude, MD

Mevrouw C. Beth Kat- Johnson      

Mevrouw Sonya Wilson

 

4.1. Activiteiten bestuur

 Vergaderen

Het bestuur komt minimaal driemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

 Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1.    Het werven van fondsen;

2.    Het opzetten, begeleiden, monitoren en rapporteren van en over projecten (vinden van               geschikte titels, ontwikkelen van onderwijsprogramma, workshops, voorlees sessies etc.;

3.    Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

Financien

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.

 De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen;

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

3. Beheren van de gelden;

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen


 Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.


 5.   Besteding van het vermogen

 Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Room for all.

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de door de stichting         opgezette projecten (selectie van geschikte titels  en, zo nodig, bijdragen om deze op de             markt te brengen) en programma’s (o.a lesprogramma’s, onderwijsmateriaal, workshops) te       financieren.

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere          stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen          stichting en met de eigen stichting hieraan samenwerken.

 3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer             aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen.

4. De stichting ontvangt van partner organisaties boeken tegen kostprijs ten behoeve van              verspreiding onder de doelgroepen.


BUDGETTEN ZOALS HIERONDER VERMELD, ZULLEN WORDEN AANGEPAST IN DIT DOCUMENT.  BEKIJK ONS PROJECT PLAN VOOR ACTUELE PLANNEN EN BUDGETTEN (AAN HET EINDE VAN DEZE PAGINA).2021/2022

2022/2023

2023/2024

Fondsen werven om activiteiten van de stichting te financieren.

Budget € 60.000

Fondsen werven om activiteiten van de stichting te financieren.

Budget € 60.000

Fondsen werven om activiteiten van de stichting te financieren.

Budget € 75.000

 


 

Financieren van activiteiten voor het verspreiden van een gratis set van de eerste van 6 diverse  vertaalde boeken voor 4 - 8 jarigen, aan 600 basisscholen   in de Randstad.

Financieren van activiteiten voor het verspreiden van de eerste gratis set boeken aan de rest van Nederland (ruim 6000 basisscholen).

Financieren van activiteiten voor het ondersteunen van het verspreiden van als doel het  verspreiden van de eerste gratis set van boeken naar de rest van  Nederland (ruim 6000 basisscholen).    

Het ontwikkelen van lesmateriaal en   workshops voor ouders en leraren. (3 tot 6 boeken) Het testen van workshops bij een aantal scholen in Amsterdam.

Het voorbereiden van  lesmaterialen en workshops voor de volgende 6 boeken voor de  leeftijdscategorie 4 - 12 jaar.

Financieren van activiteiten om de aangekochte boeken te laten vertalen en op de markt te brengen (via partner organisatie) Voorbereiden van lesmaterialen en workshops voor de volgende 6 boeken voor de leeftijdscategorie 4 -12 jaar.

 

 

 

Het organiseren en uitvoeren van lezingen   en workshops voor ouders en scholen om discussies met en door de kinderen te  stimuleren.

Het voortzetten van de  ontwikkelingen rond de lezingen en workshops voor ouders en scholen om  discussies met en door de kinderen te stimuleren.

Het opzetten van activiteiten om de doelgroep te bereiken via boekwinkels, bibliotheken, scholen, online en social media.  

 

 

 

Bijdrage aan de  selectie van de volgende set boeken.  

Identificeren en stimuleren van  Nederlandse schrijvers van diverse kinderboeken.

Ontwikkelen van lesmateriaal voor 3 van de 6 boeken.  

Identificeren en stimuleren van  Nederlandse schrijvers van diverse kinderboeken.

Ontwikkelen van Social Media activiteiten ter bevordering van de thema's in de boeken. Bijdrage  Budget 2021 - 2023

MEERJAREN PLANNING STICHTING ROOM FOR ALL

 

Begroting Stichting Room for All

2021

2022

2023


inkomsten
giften

    60.000,00

    60.000,00

    75.000,00

kosten
lesmaterialen en workshops

    12.500,00

    12.500,00

    14.000,00

lezingen

    10.000,00

    10.000,00

    11.000,00

social media

      5.000,00

      5.000,00

      7.500,00

selectie, vertaling en   verzending boeken

    30.000,00

    30.000,00

    40.000,00

algemene kosten

      2.500,00

      2.500,00

      2.500,00

Resultaat

                -  

                -  

                -  

 
Project Plan Room for All
Bekijk ons Project Plan inclusief budgetten.
Projectplan.website.pptx (49.35MB)
Project Plan Room for All
Bekijk ons Project Plan inclusief budgetten.
Projectplan.website.pptx (49.35MB)